نماد جفت ارز EUR / CAD EUR / CADجفت ارز EUR / CADبررسی EUR / CADتحلیل EUR / CAD
sahamir_ac

نماد جفت ارز CHF/SEK

جفت ارزی CHF/SEK از نرخ گذاری مستقیم برخوردار بوده. واحد ارزی فرانک سوئیس CHF به شمار می آید. واحد ارزی کرون سوئد SEK نیز، از نرخ متغیر برخوردار می باشد.

اطلاعات بیشتر