نماد جفت ارز EUR / CAD EUR / CADجفت ارز EUR / CADبررسی EUR / CADتحلیل EUR / CAD نماد جفت ارز AUD/SGD
sahamir_ac

نماد جفت ارز AUD/SGD

تحرکات نرخی جفت ارزی دلار استرالیا و دلار سنگاپور، یکی از عوامل سنجش شرایط اقتصادی منطقه ی جنوب شرقی اوقیانوس آرام، به شمار می آید.

اطلاعات بیشتر